Registrul de Stat al Animalelor: MIJLOACE DE INDENTIFICARE A ANIMALELOR

Importanța SIA RSA

Sistemul Informațional Automatizat Registrul de Stat al Animalelor, în continuare SIA RSA, a fost implementat la nivel național, începând cu anul 2007, ca Î.S.„Registrul Animalelor”, mai târziu în 2013, a fost modificată în Î.S. „Centrul Informational Agricol”.

Scopul principal al SITA RSA este securitatea alimentară a țării și asigurarea sănătății  populației și a animalelor.

Sistemul Informațional Automatizat Registrul de Stat al Animalelor stochează date cu privire la identificarea și înregistrarea exploatațiilor, animalelor, precum și înregistrarea  mișcărilor și evenimentelor acestora în vederea asigurării principiului trasabilității animalelor vii.

În SIA RSA sunt înregistrate animalele din specia animalelor ca: bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, asini și descendenții obținuți prin încrucișarea acestora.

Animalele pot fi înregistrate după un proprietar doar după ce deține un cod de exploatație (exploatație– orice unitate de animale, construcție sau întreprindere  în aer liber  în care sunt crescute, ținute sau manipulate careva animale).

 1. Cadrul legal a Registrului de Stat al Animalelor
 • Legea 231 din 20.07.2006 privind identificarea și înregistrarea animalelor;
 • Hotărârea de Guvern nr. 507 din 18.07.2012 pentru aprobarea unor norme privind identificarea și trasabilitatea animalelor;
 • Codul Contravențional nr.218-XVI din 24.10.2008, Nr.1581, cu privire la sancționarea contravențională a persoanelor juridice și fizice la încălcarea regulilor privind identificarea, înregistrarea. mișcarea și sacrificarea animalelor.
 • Manopera de identificare constă în atribuirea numărului de identificare a animalului prin aplicarea crotaliilor (care – se aplică la: bovine, ovine, porcine, caprine, fiind confecționat din plastic și poartă numărul de identificare al animalului) și a altor mijloace de identificare inclusiv electronice cum ar fi transpunerile (microcip care se atribuie următoarelor specii: cabaline, asini și descendenții acestora) care asigură identificarea lor fără a prejudicia bunăstarea lor.

 Cine poate să aplice mijloacele de identificarela animale?

Deținătorul de animale poate de sine stătător,daca este abilitat și înzestrat cu echipamentul necesar. Sau deținătorul de animale poate apela la serviciile de crotaliere prestate de medicul veterinar de liberă practica împuternicit (în continuare: MVLPÎ).

 • Completarea cererii de identificare – Dupămanopera/crotalierea animalului, deținătorul/proprietarul de animale va întocmi o cerere, completând datele cu privire la IDNP/IDNO, nume, prenume din buletinul de identificare,datele cu privire la animalele întreținute, înscriind codurile de identificare de pe crotaliile aplicate animalelor;SAU Cererile pot fi completate și depuse de MVLPÎla solicitarea deținătorului.

De unde se pot ridica mijloacele de identificare?

Mijloacele de identificare vor fi ridicate contra plată de la Operatorul National,după caz, de la oficiile teritoriale și de la medicul veterinar de libera practica împuternicit.

 • de la 1 până la 100 crotalii de același fel (pentru o specie de animale) și de la 1 până la 10 transpondere de la MVLPÎ;
 • de la 101 până la 1000 crotalii de același fel (pentru o specie de animale) și de la 11 până la 100 transpondere de la oficiul teritorial;
 • mai mult de 1001 crotalii de orice specie și mai mult de 101 transpondere pot fi procurate de la Operatorul National de nivel central.

 

 •  transmiterea cererii de identificare Operatorului Naţional și respectarea termenului-limită de identificare și înregistrare a animalelor

Deținătorii de animale au obligația sa identifice și înregistra  animalele în termen de 20 zile de la naștere în caz contrar  poate suporta sancțiuni contravenționale. Excepții fiind în cazul porcinelor – de 20–60 de zile, al mieilor și iezilor – de 60 de zile de la naștere.

 1. Mișcarea animalelor pe teritoriul Republicii Moldova

Fiecare proprietar de exploatație /detonator de animale are obligația să informeze  în cel mult 7 zile medicul veterinar despre orice intenție de mișcare a animalelor,prin depunerea cererii de mișcareanexândadeverința veterinara eliberata de medical veterinar,în acest scop eliberarea formularului F2 –Certificatul veterinar de sănătate.

Mișcarea animalelor pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția cazurilor de întreținere a acestora, se efectuează în baza următoarelor documente:

 1. certificatul sanitar-veterinar;
 2. formularul de mișcare (F2);
 3. pașaportul individual pentru bovine (în cazul transportului de bovine);
 4. autorizația sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport (în cazul transportării cu un mijloc de transport).

 

Recomandare:În cazul în care animalele sunt duse la piață se recomandă îndeplinirea formularului de mișcare F2, pentru fiecare animal în parte, în caz contrar, multe animale rămân “în aer”, astfel fiind imposibil  de a înregistra sosirea acestora.

 

 1. Înregistrarea evenimentelor cu animale?
 2. Deținătorii de animale au obligația de a anunța medicul veterinar oficial, în cel mult 7 zile, despre evenimentele legate de animalcum ar fi:sacrificarea tradiționala a animalului, moartea animalului, dispariția animalului, regăsirea animalului,pierderea crotaliei, înlocuirea crotaliei,pierderea pașaportului în cazul bovinelor, regăsireapașaportului);
 3. Deținătorul de animale  va prezenta, Operatorului Naţional, cererea de declarare a evenimentului, certificatul veterinar de sănătate, iar în cazul bovinelor – pașaportul individual pentru bovine.
 4. În cazul pierderii crotaliei,pentru speciile ovine,caprine,porcine proprietarul/deținătorul de animale va aplica o nouă crotalie iar în cazul bovinelor se va solicita un duplicat cu același cod. Apoi va completa cererea de declarare eveniment și o va depune la oficiul teritorial în termenele stabilite pentru a înregistra datele.

 

Atenție! Toate animalele identificate și înregistrate se sacrifică numai în unități de sacrificare autorizate de serviciul sanitar veterinar. Se permite sacrificarea animalelor în alte locuri, în cazul în care carnea și produsele provenite din aceasta nu sunt destinate comercializării, fiind utilizate pentru consum propriu, cu condiția examinării animalului de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, supravegherii sacrificării lui și asigurării înregistrării evenimentului în baza de date.

Recomandări:

Conform cadrului legal, menționat la punctul 1, deținătorul de animale este obligat de a identifica și înregistra animalele în SIA RSA, precum și de a declara mișcarea  și evenimentele petrecute cu acestea, în caz contrar ei pot fi  amendați conform codului contravențional. Totodată dacă animalul nu este identificat și înregistrat în SIA RSA deținătorii de animale  nu pot beneficia de despăgubiri materiale sau de subvenții (conform legii 231, Articolul 14 Acordarea de subvenții sau despăgubiri de către stat și de către autoritățile administrației publice locale pentru animalele neidentificate potrivit prevederilor prezentei legi este interzisă.);

Animal identificat – animal asigurat, animale care sunt identificate  pot beneficia de vaccine/prelevări de probe absolut gratuite contra focarelor de boala care pot apărea.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×