Locuri vacante de muncă în domeniul social, inclusiv în satul Costești

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Ialoveni anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de asistent social comunitar în cadrul serviciului Asistenți sociali comunitari -5 unități (s. Horodca – I unitate temporar vacantă, s. Nimoreni – 1 unitate-temporar vacantă, s. Mileștii Mici-l unitate- nedeterminată, s. Costești- 1 unitate-temporar vacantă, s. Răzeni (Mileștii Noi) – 0,5 unități nedeterminată, începînd cu data de 02 iulie 2018.

I. Persoanele interesate pot depune personal sau prin poștă Dosarul de concurs:

1. Formular de participare completat.
2. Copia buletinului de identitate.
3. Copia diplomelor de studii.
4. Copia carnetului de muncd.
5. Cazier judiciar.
6. Forma medicală.

Data limită la care pot fi depuse dosarele este 20 iulie 2018, ora 17.00

Persoană de contact: Curtiș Ana, telefon 0-268-24344.
– Adresa poștală, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, etajul 1, biroul 112.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele în original pentru a verifica veridicitatea lor.
– Certificatul medical și cazierul juridic pot fi înlocuite cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea, neemiterii actului administrativ de numire.

II. Cerințe specifice.
1. Diplomă universitară în asistență socială sau în științe socio-umane/studii medii speciale în domeniul asistenței sociale/ studii în baza cursului de instruireinițială în asistență socială.

2. Preferabil 2 ani de experiență în sistemul protecției sociale ori experiență relevantă în domeniul socio- uman (educație, drept, sănătate, etc.).
3. Cunoașterea politicilor și legislației în domeniul protecției familiei și copilului.

III. Condițiile de participare la concurs:
a) deține cetățenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat;
c) are capacitate deplină de exercițiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de virstă;
e) este apt/ă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
i) nu este privat/ă de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urrnare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

IV. Scopul general al funcției:
Asistentul social comunitar este specialistul care oferă ajutorul necesar persoanelor și grupurilor în dificultate, și în caz de necesitate referă cazurile complexe spre alți specialiști, servicii și instituții care prestează servicii sociale
specializate pentru a depăși perioada dificilă, a rezolva problema sau a obține un sprijin adecvat.
Atribuții de bază:
1. asigură implementarea cadrului normativ privind asistența și protecția social a persoanelor la nivel de comunitate;
2. identifică și evaluează situația beneficiarului și a familiei lui, deplasîndu-se în teren în cadrul vizitelor la domiciliu;
3. formulează problemele cu care se confruntă beneficiarul într-o anumită perioadă de timp, în anumite circumstanțe socio-economice și stabilește modalitățile de suport;
4. elaborează și implementează planuri individualizate de asistență cu participarea beneficiarului și familiei lui, îndeplinește atribuțiile managerului de caz;
5. identifică și evaluează, necesitățile grupurilor de beneficiari din comunitate și propune soluții de depășire a problemelor sociale;
6. facilitează activitatea grupurilor de suport reciproc;
7. prestează servicii sociale primare;
8. propune și pregătește cazul pentru referire la serviciile sociale specializate;
9. evaluează necesitățile comunității și serviciilor sociale comunitare existente  și/sau inițiază crearea de servicii sociale noi;
10. mobilizează comunitatea și stabilește parteneriate în scopul soluționării problemelor beneficiarilor.

VI. Bibliografia concursului:
– Constituția Republicii Moldova;
– Codul Familiei al Republicii Moldova;
– Codul Muncii al Republicii Moldova;
– Legea nr. 190-XIII din 19.07 .1994 cu privire la petiționare;
– Legea nr.547-XV asistenței sociale;
– Legea 81-XV din 28.02.2003 privind cantinele de ajutor social;
– Legea nr.133-XVI din 13.06.2008, cu privire la ajutorul social;
– Legea nr. 60-XIX din 30 martie 2012, privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități;
– Legea nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale;
– Legea 140 din. 14.06.2013, privind protecția specială a copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×