A.O. Alternativa solicită ofertă de prețuti pentru audit financiar

Termeni de referință

pentru compania ce va efectua auditul proiectului

Date generale despre proiect

Cetăţenii participă- comunitatea prosperă”, care are drept obiectiv general conservarea şi restabilirea comeponentelor mediului natural în proporţie de 2,93 ha în 5 regiuni a satului prin crearea a cinci parcuri verzi de odihnă, în perioada ianuarie 2018-ianuarie 2019.

Principalele activități ale proiectului sînt:

 • Consultări publice cu cetățenii privind schemele de încadrare a parcurlor;
 • Amenajarea terenurilor și pregătirea acestora pentru lucrări;
 • Instalarea a 1300m2 de pavaj pentru trotuare;
 • Instalarea sistemului de iluminare și supraveghere video;
 • Instalarea a 36 de urne pentru gunoi și 36 de bănci de relaxare;
 • Plantarea a1800 de copaci și 5000 de flori multianuale;
 • Mobilizarea comunitară în activitățile de plantare și menținere a parcurilor.

Obiectivul primar

Proiectul ”Cetăţenii participă – Comunitatea prosperă” are drept obiectiv general Conservarea şi restabilirea comeponentelor mediului natural în proporţie de 2,93 ha în 5 regiuni a satului, în termeni de 12 luni.

 

Obiectivele specifice:

O1. Mobilizarea cetăţenilor din 5 regiuni vizate la contribuția îmbunătățirii condiţiilor de trai, asigurîndu-le respectarea drepturilor la incluziune socială.
O2. Recunoşterea conservării şi restabilirii spaţiilor verzi ca o sursă de aer curat şi un loc mai răcoros cu risc minor de eroziune a solului şi alunecărilor de teren, prin plantarea a circa 1800 de copaci și 5000 flori perene în 5 regiuni din sat.
O3. Asigurarea cetăţenilor cu 5 locuri de odihnă şi relaxare, obţinute prin contribuţe şi implicarea comunităţii.

Obiectul auditului

Compania selectată va efectua auditul al proiectului „Cetățenii participă-Comunitatea prosperă!

”implementat de Asociația Obștească Alternativa în perioada 01.01.2017-01.02.2019. Valoarea totală a proiectului este de 91697,80 dolari SUA, finanțare GEF 41 450 dolari SUA, co-finanțare – 43 507 dolari SUA.

Termenii auditului

Auditul proiectului urmează să fie realizat în perioada 10 ianuarie 2019 – 23 ianuarie 2019. Raportul va fi prezentat până la data de 25 ianuarie 2019

Scopul raportului de audit

Scopul raportului de audit pe proiect reprezintă auditul rapoartelor financiare prezentate donatorului de către numele Asociația Obștească Alternativa și exprimarea opiniei de audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ISA 800, inclusiv ISRS 4400, cu Standardele Naţionale de Contabilitate și Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale. Pentru exprimarea unei opinii asupra rapoartelor financiare ale beneficiarului de grant, auditorul trebuie să verifice şi să evalueze concluziile formulate în baza dovezilor de audit obţinute pe parcursul exercitării auditului cu obiectiv special.

La efectuarea auditului pe proiect o atenție deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

 • analiza cheltuielilor mijloacelor de grant şi a documentelor corespunzătoare, prezentate donatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raţionale după caracterul lor general, dacă sunt permise de condiţiile de acordare a mijloacelor financiare, dacă sunt confirmate cu documentele necesare, cât şi cu scopul de a determina dacă cheltuielile reflectate în raportul financiar corespund cu documentele contabile ale beneficiarului grantului. Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractului de grant;
 • evaluarea sistemului de evidență contabilă a organizaţiei, cu scopul de a determina dacă administrarea grantului se efectuează adecvat, veniturile şi cheltuielile pot fi ușor identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operaţiunile de primire şi cheltuire a mijloacelor grantului;
 • verificarea respectării contractului de grant de către beneficiarul grantului. Analiza dată trebuie să includă evaluarea eficacităţii şi eficienţei activităţii efectuate de organizaţie, verificarea rapoartelor prezentate donatorului, verificarea compatibilităţii procesului de achiziţionare a bunurilor şi serviciilor cu cerinţele contractului de grant şi a instrucţiunilor de implementare şi raportare, respectarea bugetului aprobat. Pe parcursul analizei totodată se verifică şi respectarea legislaţiei în vigoare în procesul administrării grantului.

Auditorii vor avea acces la toate documentele şi actele contabile în ceea ce priveşte procedura de alocare, gestionare şi raportare a granturilor Asociația Obștească Alternativa .

Asociația Obștească Alternativa va asigura sprijinul şi spaţiul necesar pentru auditor pentru a facilita procesul de audit, precum şi accesul acestuia la orice informaţie necesară.

Sarcini tehnice:

 • Raportul de audit, verificat şi semnat de auditorul responsabil (să fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat și licențiat, nu doar numele companiei) va fi prezentat conform termenelor indicate la compartimentul „Obiectul auditului”;
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
 • Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și de către auditor calificat și licențiat;
 • Alte aspecte;
 • Pentru auditul efectuat, raportul va fi prezentat în 2 exemplare în limba română și versiunea electronică a acestuia (în format pdf);

Conținutul ofertei

Oferta de participare la concurs va include:

 1. Denumirea ofertantului, numărul telefonului de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizaţiei;
 2. Descrierea companiei ofertante, a experienţei în domeniu;
 3. Licenţa pentru activitatea de audit (copia);
 4. Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de audit, TVA cota zero şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus;

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

 1. Calificările generale (experiența companiei, calificarea şi componenta personalului pentru sarcina alocată, termenii) – 50 puncte;
 2. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar – 50 puncte;
 3. Punctajul maxim total – 100 puncte.

Solicitantul care va acumula cel mai mare punctaj în funcție de criteriile de evaluare, va fi invitat pentru negocierea contractului.

Depunere:

Ofertele urmează a fi depuse până la 09 ianuarie, ora 12.00, la adresa str. Ștefan cel Mare 115, s. Costești, r. Ialoveni, Moldova, MD-6813 sau la adresa: [email protected]

Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 09 ianuarie 2019.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×