Servicii

PRIMARUL

Program de audiență a cetățenilor: Luni și Joi, ora 08:00-12:00

Eajul II

+373 268 51236

 • asigură executarea deciziilor consiliului local;
 • propune, în condiţiile legii, organigrama şi statele primăriei, schema de salarizare a personalului acesteia şi le supune aprobării consiliului local.
 • numeşte, stabileşte atribuţiile şi eliberează din funcţie de subdiviziuni, de servicii, personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la formarea şi reciclarea profesională.
 • stabileşte atribuţiile viceprimarului (viceprimarilor).
 • asigură elaborarea proiectului de buget local al unităţii administrativ-teritoriale pe următorul an bugetar şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le prezintă spre aprobare consiliului local.
 • exercită funcţia de ordonator principal de credite ale satului.
 • verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea mijloacelor de la bugetul local şi informează consiliul local despre situaţia existentă;
 • răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi celui privat ale satului, în limitele competenţei sale;
 • exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din tîrguri, pieţe, oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare.
 • conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale, asigură funcţionarea serviciului stare civilă, a autorităţii tutelare, contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social.
 • eliberează autorizaţiile şi licenţele prevăzute de lege.
 • asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat.
 • asigură repartizarea fondului locativ şi controlul asupra întreţinerii şi gestionării acestuia în unitatea administrativ-teritorială respectivă.
 • reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii; semnează actele şi contractele încheiate în numele colectivităţii locale, cu excepţiile prevăzute de lege.
 • prezintă consiliului local, anual şi ori de cître ori este necesar, rapoate cu privire la situaţia social-economică a satului.
 • înregistrează asociaţiile obşteşti care intenţionează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă.
 • exercită, în numele consiliului local, funcţiile de autoritate tutelară, supraveghează activitatea tutorilor şi a curatorilor.
 • coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în etate, invalizii, familiile cu mulţi copii, alte categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul satului.
 • asigură elaborarea planului general de urbanism şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le prezintă spre aprobare consiliului local, în condiţiile legii.
 • constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în teritoriul administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după caz, sesizează organele de drept, acestea fiind obligate să reacţioneze cu promptitudine, în condiţiile legii, la solicitările primarului.
 • ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau altor manifestări publice care contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri, care atentează la ordinea şi liniştea public.
 • propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum în probleme locale de interes deosebit, ia măsuri pentru organizarea acestor consultări.
 • stabileşte locul desfăşurării întrunirilor publice şi condiţiile ce ţin de securitatea şi igiena generală a habitatului uman.
 • ia, în comun cu autorităţile centrale de specialitate şi cu serviciile publice desconcentrate ale acestora, măsuri de prevenire şi diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor şi epizootiilor şi, în acest scop, dispune, cu titlu executoriu, mobilizarea, după caz, a agenţilor economici şi instituţiilor publice din localitate.
 • sprijină colaborarea cu localităţi din alte ţări, contribuie la extinderea cooperării şi a legăturilor directe cu acestea;
  Primarul, în calitatea sa de autoritate publică locală executivă, exercită şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul local.

Viceprimarul

Program de audiență a cetățenilor: Luni -Vineri, ora 08:00-10:00

Etajul II

+373 268 53279

 • organizează şi participă la elaborarea proiectului bugetului Primăriei şi îl prezintă spre aprobare Consiliului sătesc.
 • înaintează propuneri în condiţiile legii pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi efectuează modificări în regulamentul cu privire la stabilirea taxelor locale.
 • analizează şi prezintă trimestrial şi anual spre examinare comisiei şi Consiliului sătesc informaţia privitor la:
  a) mersul acumulării veniturilor, inclusiv a impozitelor şi taxelor locale;
  b) mersul executării părţii de cheltuieli (inclusiv la necesitate pe fiecare instituţie bugetară finanţată din bugetul sătesc).
 • solicită informaţia de la direcţia statistică privitor la starea de producţie a agenţilor economici din sat și o prezintă Consiliului sătesc annual.
 • coordonează întrebările privitor la funcţionarea tîrgurilor, pieţelor şi înaintează propuneri de rezolvare a problemelor apărute, la comisie.
 • studiază situaţia privind executarea reţelei instituţiilor preşcolare, precum şi propunerile şefelor de grădiniţe privind deschiderea sau închiderea grupelor şi înaintează propuneri la Consiliul sătesc.
 • coordonează şi dirijează activitatea economistului, contabilului-şef, perceptorilor fiscali.
 • elaborează proiecte de decizii ale Consiliului sătesc şi dispoziţii ce ţin de domeniul încredinţat.
 • participă la şedinţele Consiliului local şi ale comisiilor de specialitate ale acestuia.
 • acordă audienţe cetăţenilor în probleme a căror rezolvare este de competenţa specialiştilor subordonaţi.
 • semnează referate, rapoarte, informări privind activitatea serviciilor pe care le conduce.
 • coordonează activitatea de elaborare a programelor, strategiilor, pronosticurilor, proiectelor de dezvoltare social-economică a satului.
 • asigură legalitatea procedurii achiziţiilor publice şi de atribuire a contractelor ce rezultă din acestea.
 • asigură şi este responsabil de elaborarea Regulamentului de urbanism şi aplicarea prevederilor din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului şi măsurilor stabilite de primărie cu privire la protecţia mediului, potrivit legislaţiei în vigoare.
 • iniţiază, asigură şi urmăreşte cooperarea cu diferite organisme şi organizaţii internaţionale pentru realizarea proiectelor legate de protecţia mediului.
 • urmăreşte, verifică şi răspunde de modul de îndeplinire a competenţelor ce revin Primăriei, în efectuarea autorizată a transportului public de persoane pe raza satului.
 • participă la şedinţele Consiliului sătesc şi ale comisiilor de specialitate ale acestuia.
 • asigură şi răspunde de exercitarea controlului privind executarea şi realizarea construcţiilor în baza autorizaţiilor de construire eliberate.
 • asigură şi răspunde de întocmirea programului de reparaţii la imobilele aflate în administrarea primăriei şi fundamentarea cheltuielilor necesare pentru lucrările de reparaţii capitale şi de întreţinere.
 • răspunde de întocmirea propunerilor de atribuire în proprietate a terenurilor, potrivit legii, sau a altor dispoziţii legale.
 • asigură ordinea şi liniştea publică prin intermediul colaboratorilor poliţiei, al gărzilor populare, al serviciilor de pompieri şi protecţiei civile, care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale, în condiţiile legii.
 • asigură, împreună cu organele specializate ale statului măsurile pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, inundaţiilor, epidemiilor, epizootiilor, precum şi ca urmare a instituirii stării de necesitate sau de urgenţă, în acest scop poate mobiliza populaţia, agenţii economice şi instituţiile publice din oraş, care sunt obligate să execute măsurile stabilite.
 • acordă audienţă cetăţenilor în probleme a căror rezolvare este de competenţa secţiilor coordonate şi asigură în termenii stabiliţi de legislaţia examinarea petiţiilor şi reclamaţiilor în problemele ce ţin de activitatea serviciilor comunale, de construcţie, drumuri şi arhitectură.

Secretarul

Program de audiență a cetățenilor: Luni-Vineri, ora 08:00-12:00

Etajul I

+373 268 51238

 • asigură înştiinţarea convocării consiliului local.
 • participă la şedinţele consiliului local.
 • avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile.
 • asigură buna funcţionare a primăriei.
 • asigură efectuarea lucrărilor de secretariat.
 • pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local.
 • comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar.
 • asigură aducerea la cunoştinţă publică a deciziilor consiliului local şi a dispoziţiilor normative ale primarului.
 • păstrează şi aplică, după caz, sigiliul.
 • acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului local.
 • administrează sediul primăriei şi bunurile ei.
 • emite și eliberează actele de stare civilă: căsătorie, deces și nașteri în termenii stabiliți de legislație.
 • eliberează certificate de componență a familiei, de deținător a terenului, de intrare în psoesie a moștenirii, de deținere a averii pentru prezentarea în străinătate, procure pentru primirea pensiilor, compensațiilor de la oficiul poștal, extras din registru gorspodăriilor populației, caracterstica persoanelor ce au domiciuliul în satul Costești,  certificate ce confirmă șomajul, și alte tipuri de certificate necesare populației conform legislației în vigoare.
 • înregistrează contractele de locaţiune sau, după caz, contractele de arendă a bunurilor imobile pe un termen mai mic de 3 ani.
 • înregistrarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și prceselor-verbale de recepționare a lucrărilor, emise de către arhitectorul-șef al raionului sau alte organe competente.
 • înregistrarea solemn a căsătoriilor la cerere.

Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local ori de către primar.

SECȚIA CONTABILITATE

Etajul II

Program de lucru: Luni-Vineri 08:00-17:00

+373 268 51366, +373 268 51393

 • Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • Evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor  bugetare precum şi a mijloacelor speciale.
 • Evidenţa modificărilor operative în buget în conformitate cu deciziile Consiliului sătesc.
 • Calcularea şi achitarea salariilor angajaţilor instituţiilor subordonate primăriei.
 • Asigurarea integrării mijloacelor băneşti, controlul asupra integrităţii şi utilizării corecte a mijloacelor fixe, materialelor, produselor alimentare.
 • Întocmirea şi prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă contabile şi statistice.
 • Păstrarea documentelor contabile, registrelor de evidenţă, rapoartelor, devizelor de cheltuieli şi predarea în arhivă în modul stabilit.
 • Tarifarea angajaţilor din instituţiile subordonate primăriei conform legislaţiei în vigoare.
 • Ţinerea la evidenţă a documentaţiei privind executare bugetului primăriei.
 • Întocmirea rapoartelor lunare, trimestriale privind executarea bugetului şi le prezintă Direcţiei Generale Finanţe, Inspectoratului fiscal, Direcţiei Statistică, CNAS, CNAM, Consiliului raional, Ministerului Ecologiei.
 • Păstrează documentele contabilităţii le sistematizează, coase şi le păstrează în arhiva primăriei conform instrucţiunii.
 • Participă la elaborarea bugetului.
 • Raportează la Consiliu local despre executarea bugetului trimestrial, anual.
 •           Face parte în comisiile pe lîngă primăriei.
 • Avizează modificări, dispoziţii de plată, extrase bancare
 • Semnează procesele-verbale a comisiilor, în care face parte
 • Propune soluţii de optimizare a cheltuielilor;
 • Participă la activităţile de instruire (şedinţe, conferinţe, mese rotunde, seminare, stagii, etc.) organizate în oraş, raion şi în ţară, pe tematici ce ţin de domeniul executării bugetului local;
 • calculează partea veniturilor (pe tipuri) a bugetului satului.

Economist

Etajul II

Program de lucru: Luni-Vineri 08:00-17:00

+373 268 51277

 • pregăteşte propunerile (cu motivaţia lor) de stabilire pe teritoriul satului a cotelor impozitului pe bunurile imobiliare.
 • studiază executarea planului la venituri şi face propuneri de redresare a situaţiei.
 • coordonează tabelele lunare a instituţiilor bugetare.
 • controlează corectitudinea listelor de tarificare a instituţiilor bugetare.
 • calculează mărimea plăţii de dare în arendă a bunurilor ce aparţin primăriei în corespundere cu prevederile legii bugetului anuală.
 • duce evidenţa executării contractelor de vînzare şi dare în arendă a terenurilor proprietate publică.
 • Conlucrează cu juristul primăriei în vederea executării contractelor în corespundere cu legislaţia în vigoare.

Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale

Etajul I

Program de lucru: Luni-Vineri 08:00-17:00

+373 268 92732

 • deschide şi duce evidenţa conturilor personale la fiecare plătitor de impozite.
 • calculează, întocmeşte şi înmînează avizele de plată a impozitului pe bunurile imobiliare în termenii stabiliţi de legislaţie.
 • duce evidenţa registrelor de gospodării pe sectorul repartizat.
 • asigură evidenţa integrală a contribuabililor amplasaţi în sectorul deservit.
 • popularizează legislaţia fiscală şi examinează scrisorile, cererile şi reclamaţiile contribuabililor.
 • în comun cu IF:
  a) îndeplineşte atribuţiile privind compensarea sau restituirea sumelor plătite în plus şi care urmează a fi restituite, conform legislaţiei în vigoare;
  b) participă la executarea silită a obligaţiilor fiscale.
  Specialistul asigură executarea legislaţiei ce ţine de domeniul de activitate încredinţat.

Juristul

Etajul II

Program de lucru: Luni și Vineri 08:00-17:00

+373 69503983

Juristul este subordonat direct primarului satului şi are următoarele atribuţii:

 • elaborează documentaţiei privind aplicarea şi executarea legilor necesare în realizarea competenţelor primarului satului.
 • participă la procesul de elaborare, redactare a proiectelor de decizii ale consiliului sătesc, dispoziţiilor primarului, pe care le avizează pentru legalitate.
 • verifică şi acordă viză de legalitate pentru toate actele administrative, contractele economice, civile.
 • reprezintă consiliul sătesc şi primăria în instanţele de judecată, în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din rapoartele cu alte autorităţi publice; ţine evidenţa operativă a tuturor cazurilor în curs de judecată.
 • ia măsuri pentru punerea în aplicare a hotărîrilor judecătoreşti.
 • urmăreşte apariţia actelor normative din care rezultă sarcini pentru personalul primăriei şi face propuneri în consecinţă.
 • participă la negocierea divergenţelor contractuale în care este implicată primăria satului.
 • -îndeplineşte şi alte însărcinări date de primar.
  Specialistul asigură executarea legislaţiei ce ţine de domeniul de activitate încredinţat.

Specialistul pentru relaţii cu publicul 

Etajul II

Program de lucru: Luni-Vineri 08:00-17:00

+373 268 52863

 • monitorizează presa centrală şi locală şi aduce la cunoştinţa conducerii primăriei şi şefilor serviciilor articole de interes ce vizează satul Costești, Primăria şi Consiliul sătesc.
 • primeşte publicaţiile din străinătate şi face propuneri de repartizare a acestora pe servicii, în funcţie de conţinutul informaţiilor şi asigură traducerea celor care rămîn la dispoziţia serviciilor.
 • primeşte corespondenţa din străinătate, asigură traducerea acesteia şi transmiterea răspunsurilor.
 • asigură întreţinerea şi actualizarea datelor privind satul difuzate prin reţeaua INTERNET şi în pagina WEB www.costesti.md
 • pune la dispoziţia cetăţenilor documentele necesare (formulare tip şi fişe de informaţii).
 • informează cetăţenii cu privire la serviciile oferite de primăria satului.
 • asigură conducerea şi actualizarea evidenţelor organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale din străinătate, în baza datelor furnizate de serviciile primăriei şi a altor instituţii sau organisme cu atribuţii în acest domeniu.
 • iniţiază şi face propuneri pentru proiecte finanţate de instituţiile donatoare.
 • colaborează şi ţine legătură cu organizaţiile neguvernamentale înfiinţate în sat.
 • coordonează desfăşurarea întrunirilor legitime în oraş.
 • organizează publicarea materialelor specialiştilor primăriei care prezintă interes pentru locuitorii satului.
 • îndrumă cetăţenii, reprezentanţii instituţiilor publice şi agenţilor economici să se adreseze în funcţie de competenţele altor instituţii locale sau centrale după caz.
 • asigură organizarea conferinţelor de presă ale primarului şi consiliului sătesc pe baza materialelor puse la dispoziţie de serviciile primăriei.
 • asigură relaţia cu mass-media.
 • realizează materialele şi lucrările necesare primăriei cu prilejul sărbătoririi unor evenimente naţionale şi locale (anunţuri, invitaţii, felicitări, filmări, etc.) precum şi protocolul acestora.
 • asigură protocolul pentru delegaţii din ţară şi străinătate, întocmeşte şi asigură realizarea programului pentru primiri şi vizite ale acestora, cazare, masa, cadouri, în colaborare cu contabilitatea.
 • studiază opiniile cetăţenilor satului.
 • asigură oglindirea în presa locală şi republicană activitatea Consiliului sătesc şi Primăriei localității.

Specialistul asigură executarea legislaţiei ce ţine de domeniul de activitate încredinţat.

Specialistul în problemele tineretului şi sportului

Etajul I

Program de lucru: Luni-Vineri 08:00-17:00

+373 268 92731

– avizează cererile de înscriere în registrul sportiv al asociaţiilor şi cluburilor sportive şi ia la evidenţă asociaţiile sportive locale.
– susţine federaţiile sportive în organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive atît locale cît şi naţionale.
– colaborează cu instituţiile şcolare pentru acordarea ajutorului în organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar.
– contribuie la organizarea în comun cu asociaţiile, cluburile, federaţiile de specialitate şi agenţii economici prin intermediul mass-media, propagarea pe scară largă a culturii fizice şi sportului în rîndul populaţiei.
– elaborează planurile de activitate, regulamentele pentru desfăşurarea manifestărilor sportive de masă în satul Costești.
– elaborează şi realizează programele de activitate în conformitate cu necesităţile şi interesele tinerilor sportive.
– conlucrează cu organizaţiile de tineret şi instituţiile de învăţămînt din sat cu alte organe şi instituţii în scopul propagării sportului.
– realizează programele de dezvoltare a sportului prin organizarea diverselor activităţi sportive..
Specialistul asigură executarea legislaţiei ce ţine de domeniul de activitate încredinţat.

 

Specialistul în problemele de tineret, recrutare şi încorporare

Etajul II

Program de lucru: Luni-Vineri 08:00-17:00

– conlucrează cu Oficiul Forţei de Muncă în vederea angajării tineretului din satul Costești în cîmpul muncii.
– duce evidenţa militară a rezerviştilor.
– asigură evidenţa recruţilor şi încorporarea în rîndurile Armatei Naţionale.
– asigură înştiinţarea şi alarmarea în mod oportun a populaţiei despre pericolul atacurilor aeriene şi producerea unor dezastre.
– asigură capacitatea de intervenţie a formaţiunilor de protecţie civilă şi a subunităţilor de serviciu în cazul situaţiilor de urgenţă.
Specialistul asigură executarea legislaţiei ce ţine de domeniul de activitate încredinţat.

Specialistul în probleme de reglementare a proprietăţii funciare

Etajul I

Program de lucru: Luni-Vineri 08:00-17:00

+373 268 92732, +373 268 52274

– dirijează procesul de reglementare a regimului proprietăţii funciar.
– efectuează controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor.
– elaborează şi coordonează scheme privind delimitarea terenurilor în proprietate, posesiune şi folosinţă.
– examinează şi aprobă scheme, proiecte şi alte documente referitoare la organizarea teritoriului.
– exercită controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor de către toţi deţinătorii de tipul de proprietate şi forma de organizare a producţiei.
– ţine evidenţa contractelor de arendare a terenurilor agricole încheiate în baza legii.
– întocmeşte documentele necesare în vederea acţionării în instanţă a persoanelor fizice şi juridice care execută lucrări de construcţii fără autorizaţii de construire pe terenurile proprietate a acestora sau cu nerespectarea acestora.
– întocmeşte cadastrul general pentru localitate conform legislaţiei în vigoare;
– asigură evidenţa posesorilor de terenuri din intravilan și extravilan.
– asigură legalitatea actelor privind darea în administrare, locaţiune, înstrăinare etc. a terenurilor ce fac parte din proprietatea publică a consiliului sătesc.

-înregistrează gospodăriile țărănești a deținătorilor de terenuri din localitate, contractele de vînzare-cumpărare a terenurilor etc.

-elaborează extrase din registrul gospodăriilor țărănești

-asigură înregistrarea la OCTș i scoaterea la licitație a bunurilor imobile publice.

-eliberează certificate provizorii.
Specialistul asigură executarea legislaţiei ce ţine de domeniul de activitate încredinţat.

Specialist Arhivist

Etajul II

Program de lucru: Luni-Vineri 08:00-12:00

+373 268 51354

– Preluarea, ţinerea evidenţei şi asigurarea integrităţii documentelor şi dosarelor ordonate în conformitate cu cerinţele în vigoare.

– Efectuează controlul privind asigurarea integrităţii documentelor, perfectarea dosarleor în subdiviziunile structurale ale Primăriei, participă la elaborarea Nomenclatoarului dosarelor aprobat.

– Participă la efectuarea controlului stării arhivelor şi ţinerea lucrărilor de secretariat în instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile subordinate.

– Organizează expertiza valorii documentelor ce se păstrează în arhivă.

– Creează şi perfectează aparatul ştiinţifico-informativ al documentelor şi dosarelor păstrate în arhivă.

– Ţine evidenţa documentelor şi dosarelor aflate în Primărie, organizaţiile şi întreprdinerile din subordine.

– Efectuează controale de verificare a existentului o dată în 5 ani pentru dosarele cu termen permanent de păstrare şi o dată în 10 ani pentru dosarele cu termen lung de păstrare (documentele personalului scriptic) conform inventarelor aprobate şi coordinate.

– Informează în scris Primarul cît şi Direcţia de arhivă Ialoveni despre cazurile de deteriorare sau pierdere a dosarelor de către specialişti.

– Pregăteşte setul de documente (informaţia, procesul-verbal, demersuri şi alte materiale) conform prevederilor art. 440, 442-443 ale Codului Contravenţional al Republicii Moldova, referitor la specialiştii care se fac vinovaţi de deteriorarea sau pierderea dosarelor în Primărie şi le prezintă şefului Direcţiei de arhivă Ialoveni.

– La întreruperea raportului de muncă al specialiştilor, eliberează adeverinţe despre transmiterea tuturor dosarelor, aflate în folosinţa persoanei, la păstrare în arhiva departamentală

– Organizează utilizarea documentelor arhivei şi eliberează în modul stabilit certificate, copii, extrase de arhivă persoanelor şi instituţiilor interesate.