Centrul pentru persoane în etate ”Speranța” angajează! Vezi mai jos pozițiile expuse pentru concurs

 

În vederea realizării cu succes a proiectului ”Centrul Comunitar pentru persoane în etate din satul Costești ”Speranța”, Primăria Costești face angajări de personal prin concurs, angajamîn baza deciziei nr. 03-16 din 12 mai 2016.

 

Funcții vacante:

Nr.

Funcția

Unitatea de salariu aprobată

Salariul de funcție

  1.  

Coordonator al centrului

1,0

2160

  1.  

Coordonator artistic

0,5

1320

  1.  

Asistent medical

0,25

1320

  1.  

Psiholog

0,5

1240

  1.  

Recepționist

0,5

1020

  1.  

Infermieră

0,5

1080

  1.  

Asistent social

1,0

1220

Condiţii generale de participare la concurs:

a)să aibă cetăţenia Republicii Moldova și să locuiască în Moldova;

b)să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c)să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi;

d)să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e)să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.

Condiţii specifice:

–          absolvenţi cu diplomă de învăţământ general sau superior în domeniul ştiinţelor socioumane, medicale, administrative sau după caz;

–          experiența relevantă în domeniul protecţiei sociale.

         Dosarele de concurs se vor depune până la data de 15 iulie 2016, la secretarul Consiliului din anticamera primarului satului Costești şi vor conţine următoarele acte:

a)cerere de înscriere la concurs, care o puteți descărca aici  cerere de inscriere in concurs sau solicita de la secretarul din cadrul primăriei Costești;

b)copia actului de identitate;

c)copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializări;

d)copia carnetului de muncã, conformã cu originalul şi adeverinţă care sã ateste vechimea în specialitatea studiilor;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere cã nu are antecedente penale;

f)curriculum vitae;

g)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului (diploma, certificate de participare).

 

Pentru mai multe detalii puteți contacta coordonatorul proiectului 069512370 sau asistentul de proiect 069358284.

 

Aducem la cunoștință că Asociația Obștească Alternativa în colaborare cu Primăria satului Costești au dat start implementării proiectului Centrul  Comunitar pentru bătrîni „SPERANȚA”, din satul Costești”, începînd cu data de 3 februarie 2016. Reparația spațiului preconizat pentru centru este pe utlima sută de metri.

 

Scopul proiectului  este de a îmbunătăți calitatea serviciilor sociale, în vederea asigurării unui mediu de viața activ pentru persoanele în etate din satul Costești, acordându-se asistența și sprijin specializat pentru informare socială, terapie ocupațională și petrecerea timpului liber, cât și pentru reducerea unor situații vulnerabile pentru persoanele vârstnice și creșterea gradului de sensibilizare și participare la comunității locale.

 

Acest proiect este implementat de către Asociația Obștească Alternativa cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Miniaterul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA .

discalimer

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×