Centrul de Sănătate Costești anunță concurs pentru funcția de medic de familie

Anunț de recrutare1918160_1056173601072241_4844554523140471143_n

 

 1. Denumirea şi sediul instituției organizatoare a concursului – IMSP Centrul de Sănătate Costești, r. Ialoveni.

 

 1. Denumirea postului pentru care se organizează concursul – medic de familie 1,0 funcție.

 

 

 1. Fișa postului scos la concurs:

Organizarea activităţii, funcţiile şi drepturile medicului de familie:

 

1. Medicul de familie realizează primirea ambulatorică şi vizite la domiciliu a pacienţilor, acordă asistenţă medicală de urgenţă, efectuează complexul de măsuri profilactice, diagnostico-curative inclusiv de recuperare, intervine în problemele medico-sociale ale familiei şi organizează activitatea instituţiei medico-sanitare primare în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

2. Medicul de familie îndeplineşte următoarele funcţii:

1) desfăşoară activităţi privind instruirea sanitaro-igienică a populaţiei, promovarea modului sănătos de viaţă, educaţia sexuală, planificarea familiei, educaţia copilului sănătos etc.;

2) acordă asistenţa medico-profilactică şi consultativă privind imunizarea, alimentaţia, educaţia igienică a copiilor, profilaxia şi depistarea precoce a patologiilorla copii, investigarea medicală a copiilor pentru admiterea, inclusiv la începutul anului şcolar, în instituţiile preşcolare şi preuniversitare, asigurarea sănătăţii reproducerii, planificarea familiei, asigurarea gravidităţii fără risc, contracepţie, etică, psihologie;

3) identificarea persoanelor din grupur ile de risc, organizează şi desfăşoară activităţi de profilaxie în vederea depistării factorilor de risc, precum şi identificării formelor precoce şi tardive ale maladiilor, inclusiv social-condiţionate şi sănătatea reproducerii;

4) realizează examenele medicale profilactice anuale, inclusiv la angajare şi periodice, înmatriculare în instituţiile de învăţămînt, alte examene profilactice, ce ţin de competenţa medicului de familie, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

5) asigură realizarea programelor de imunoprofilaxie a populaţiei;

6) efectuează examinările medicale profilactice de bilanţ a copiilor conform actelor normative în vigoare;

7) acordă asistenţă medicală de urgenţă tuturor pacienţilor, indiferent de prezenţa acestora în listă, viza de reşedinţă, locul de trai, naţionalitate, religie, iar la necesitate asigura spitalizarea oportună a acestora;

8) desfăşoară activităţi curative şi de reabilitare în funcţie de competenţa sa, în conformitate cu profesiograma medicului de familie;

9) efectuează şcolarizarea, evidenţa şi supravegherea (dispanserică) a pacienţilor cu efectuarea examinărilor necesare, tratamentului şi reabilitării stării sănătăţii; 10) organizează asistenţa medicală necesară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală cu referirea, la indicaţii medicale, la alte instituţii medico-sanitare;

11) asigură la necesitate consultaţiile bolnavilor de către specialiştii de profil, inclusiv spitalizarea pacientului în modul stabilit;

12) acordă asistenţa medicală la domiciliu pacienţilor, în cazul stărilor acute şi acutizării maladiilor cronice, la copii, persoanele vîrstnice şi nedeplasabile, alte cazuri prevăzute de actele normative în vigoare, determină tactica de acordare a asistenţei medicale;

13) consultă şi organizează trimiterea pentru internare urgentă şi programată în spital, conform modului stabilit;

14) indică şi supraveghează tratamentul în cabinetul de proceduri şi staţionarul de zi;

15) efectuează expertiza incapacităţii temporare de muncă, trimiterea la expertiza medicală a vitalităţii;

16) efectuează trimiterea la tratamente de recuperare, inclusiv balneosanatoriale;

17) organizează şi efectuează măsuri de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative;

18) organizează acordarea ajutorului medico-social de comun cu organele protecţiei sociale, alte instituţii de stat şi obşteşti persoanelor singuratice, vârstnice,cu disabilităţi, bolnavilor cronici, în special cu maladii cu impact social negativ asupra sănătăţii publice (tuberculoza, SIDA, narcomania, alcoolismul etc.) 19) organizează activităţi antiepidemice;

20) informează Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice despre cazurile de boală transmisibilă aflate sub supraveghere epidemiologică;

21) organizarea activităţii de evidenţă, completarea şi ţinerea la zi a documentaţiei medicale primare şi statistice medicale, planifică activităţile şi periodic evaluează rezultatele;

22) participă la şedinţe, întruniri ştiinţifico-practice referitor la problemele diagnostice şi curativ-profilactice, este membru al organizaţiilor obşteşti şi profesionale;

23) asigură delegarea activităţilor pentru realizare de către personalul subordonat, monitorizează şi controlează executarea lor.

3. Medicul de familie are următoarele drepturi:

1) să fie asigurat cu loc de muncă după încheierea studiilor postuniversitare şi să-şi desfăşoare activitatea medicală conform specializării şi calificării obţinute;

2) să beneficieze de condiţii adecvate de muncă şi igienă;

3) să supervizeze activitatea personalului medical cu studii medii de specialitate şi inferior, ce ţine de executarea funcţiilor şi obligaţiilor de serviciu;

4)să-şi ridice nivelul de pregătire profesională şi să fie atestat;

5) să fie remunerat conform funcţiei ocupate, gradului de calificare profesională, ştiinţifico-didactică, rezultatelor activităţii sale;

6) să i se repare prejudiciul cauzat prin vătămare a sănătăţii în legătură cu activitatea profesională;

7) să-şi apere, inclusiv pe cale judiciară, dreptul la muncă şi alte drepturi profesionale;

8) să cunoască drepturile şi obligaţiile sale de serviciu;

9) la asociere în sindicate, organizaţii profesionale sau în alte organizaţii care au drept scop reprezentarea şi protejarea intereselor profesionale;

10) să-şi perfecţioneze cunoştinţele şi să fie atestaţi pentru acordarea gradului de calificare profesionala;

11) să exercite alte drepturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

4. Medicul de familie poartă responsabilitate pentru activităţile sale, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

5 . Controlul activităţii medicului de familie se realizează în modul stabilit de actele normative in vigoare.

 

 1. Condiţiile generale și specifice de participare la concurs:

 – au cetățenia Republicii Moldova;
    – au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova;
    – cunosc limba română scris și vorbit;
    – sunt în capacitate deplină de exercițiu;
    – au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    – nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției;
    – îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
    – îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

 

 1. Conținutul dosarului de participare la concurs:

 a) cerere de înscriere la concurs;
    b) copia actului de identitate;
    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
    d) copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
    e) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
    g) curriculum vitae;
    h) copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
    i) 2 referințe de la locurile anterioare de lucru.

 

 1. Data-limită de depunere a dosarului – 01 septembrie 2016.

 

 1. Modalitatea de prezentare a dosarului – direct.

 

 1. Numărul de telefon, adresa electronică şi poştală, persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea dosarelor:
 • Telefon: 0268-51213;
 • Email: [email protected];
 • adresa  poştală: r. Ialoveni, s. Costești, str. Ștefan cel Mare nr. 7, MD-6813;
 • Persoana responsabilă: șef Negru Gheorghe.
DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×