Se anunță ședința ordinară a consiliului Local Costești la data de 24.01.2024. ora 14:00

    În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 și art. 16, pct. 2 din Legea nr. 436–XVI din 28.12.2006 privind Administrația Publică Locală, primarul satului Costești, dl Ilie Ionaș a emis dispoziția nr. 20 din 17.01.2024, prin care a dispus convocarea consiliului local Costești în ședință ordinară la data de 24.01.2024, ora 14:00 în sala de ședințe, cu următoarea

ordine de zi:

 1. Cu privirea la aprobarea rezultatelor concursului din 19.01.2024 la funcția de secretar al Consiliului local. Raportor: Ilie Ionaș, primar
 2. Cu privire la modificarea unor decizii. Raportor: secretarul consiliului sătesc
 3. Cu privire la modificarea unei decizii. Raportor: secretarul consiliului sătesc
 4. Cu privire la corelarea bugetului. Raportor: Perevoznic Diana, specialist principal
 5. Cu privire la redistribuirea mijloacelor din soldul disponibil. Raportor: Perevoznic Diana, specialist principal.
 6. Cu privire la deschiderea unor conturi. Raportor: Perevoznic Diana, specialist principal.
 7. Cu privire la deschiderea unor conturi. Raportor: Perevoznic Diana, specialist principal.
 8. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare. Raportor: Borta Elena, contabil-șef.
 9. Cu privire la schimbarea denumirii Casei de Cultură. Raportor: Ilie Ionaș, primar
 10. Cu privire la inițierea creării Școlii Sportive „Costești”. Raportor: Ilie Ionaș, primar.
 11. Cu privire la înaintarea proiectului ”Reparația capitală a Centrului Cultural Multifuncțional Costești”, programului național „Satul European” ediția II, 2024. Raportor: Ilie Ionaș, primar
 12. Cu privire la aprobarea participării primăriei s. Costești, r. Ialoveni la concursul de selectare a Grupurilor de APL-uri în cadrul Proiectului MĂ IMPLIC pentru perioada 2024 – 2027. Raportor: Ilie Ionaș, primar.
 13. Cu privire la casarea unor mijloace fixe. Raportor: Grigorița Zinovia, specialist principal.
 14. Cu privire la aprobarea Contractului colectiv de muncă pentru anii 2024-2027. Raportor: Perevoznic Diana, specialist principal.
 15. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a premiilor, ajutorului material, sporurilor de compensare și indemnizațiilor unice angajaților primăriei Costești pentru anii 2024-2027. Raportor: Perevoznic Diana, specialist principal.
 16. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea automobilelor de serviciu, aprobarea numărului-limită al autoturismelor și a parcursului limită anual. Raportor: Ilie Ionaș, primar.
 17. Cu privire la notificarea unor decizii. Raportor: secretarul consiliului sătesc.
 18. Cu privire la examinarea unor cereri. Raportor: secretarul consiliului sătesc.

 

 

Comisia de Învățământ, Borta Silvia, președinte – 22.01.2024, luni, ora 14:00

Comisia Agrară, Sula Iurie, președinte– 22.01.2024, luni, ora 15:00

Comisia Finanțe, Diaconu Gheorghe, președinte – 23.01.2024, marți, ora 14:00

Comisia Drept, Mereacre Danu, președinte – 23.01.2024, marți, ora 15:00

 

Conform art. 19, alin 1 din Legea APL, prezența consilierilor la comisiile de specialitate și ședință este obligatorie.

PROIECT 1/1

Cu privirea la aprobarea rezultatelor concursului din 19.01.2024

la funcția de secretar al Consiliului local.

În conformitate cu art 37, alin(1), art 38, alin. (1) din Legea nr.436-XIV din 28 decembrie 2006 cu privire la Administraţia Publică Locală, Hotărârea Guvernului RM, nr. 201 din 11.03.2009, privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și în legătură cu prezentarea rezultatelor concursului din 19.01.2024,

CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

DECIDE:

 1. Se ia act despre încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului consiliului sătesc, dna Crețu Lilia.
 2. Se aprobă rezultatele concursului pentru angajarea în funcția publică de secretar al consiliului sătesc din 19.01.2024.
 3. Se numește dna Pavalachi Valentina, învingătoarea concursului, în funcția publică de secretar al consiliului sătesc Costești începând cu data de 24.01.2024.
 4. Se pune în sarcina Contabilul șef, dna Elena Borta, calcularea și achitarea salariului conform legislației în vigoare.
 5. Prezenta decizie se comunică OT Chișinău al Cancelariei de Stat a RM și SSC Ialoveni.

 

PROIECT 1/2

Cu privire la modificarea unor decizii

În baza art. 14, alin. 1 și art.68  din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind Administrarea Publică Locală, în baza avizelor favorabile ale comisiilor de specialitate,

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI

DECIDE:

 1. Se modifică 1, din Decizia 8/8 din 24.11.2023 ” Cu privire la instituirea comisiei de licitație” sintagma  ”Crețu Lilia” în sintagma ”Pavalachi Valentina”.
 2. Se modifică 3, din Decizia 1/14 din 12.12.2023 ” Cu privire la aprobarea unor plăți” sintagma  ”Crețu Lilia” în sintagma ”Pavalachi Valentina”.
 3. Se modifică 3, din Decizia 8/4 din 24.11.2023 ”Cu privire la stabilirea indemnizației pentru ședință” sintagma  ”Crețu Lilia” în sintagma ”Pavalachi Valentina”.
 4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință OT al Cancelariei de Stat Chișinău și se publică în RSAL. 

PROIECT 1/3

Cu privire la modificarea unor decizii

În baza art. 14, alin. 1 și art.68  din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind Administrarea Publică Locală, în baza avizelor favorabile ale comisiilor de specialitate,

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI

DECIDE:

 1. Se modifică pct. a) din decizia nr. 9/12 din 12.12.2023 Cu privire la stabilirea și aprobarea taxelor locale pentru anul 2024, sintagma:

„Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților:

 1. 200 lei anual pentru fiecare salariat și/sau fondator al întreprinderii individuale/
 2. 2. 150 lei anual pentru fiecare membru și/sau fondator de Gospodărie Țărănească ce activează”

În Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților:

200 lei anual pentru fiecare salariat și/sau fondator al subiecților ce desfășoară activități economice pe teritoriul s. Costești.”

 1. Prezenta decizie se aduce la cunoștință OT al Cancelariei de Stat Chișinău și se publică în RSAL.

PROIECT 1/4

Cu privire la corelarea bugetului s. Costești

 pentru anul  2024

În  temeiul  art. 24, 47 și 55 al  Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, ținând cont de prevederile art.21 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, art.14 alin.(2) lit. n) și n1)) din legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, art. 47 și 48 ale Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat, precum și, de prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.209  din  24 decembrie 2015, Legea 295 din 19.10.2023 anexa nr. 7,

CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

DECIDE:

 1. Se aprobă corelarea (majorarea) bugetului s.Costeşti r-l Ialoveni pentru anul 2024  la capitolul „Venituri” în sumă de 38902 mii lei
 • ( 1. codul ECO 191211Transferuri curente primite cu destinație speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 1 cu  suma de 8 mii lei  )  

şi la capitolul ,,Cheltuieli, în sumă de 38902  mii lei

 • (1. învățământ general, codul ECO 2221 – cu suma de 8 mii lei, )

 (structura se prezintă în anexe).

 1. Responsabil de examinarea prezentei decizii se desemnează Dna Perevoznic Diana – specialist la Primăria s.Costeşti.

PROIECT 1/5

Cu privire la redistribuirea mijloacelor din soldul disponibil

În baza art. 24 nr. 1 al Legii privind finanțele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003 cu modificările ulterioare, art. 55, al. (5) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legii Bugetului de Stat pentru anul 2024,

CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

DECIDE:

 1. Se precizează planul la capitolul venituri si cheltuieli in suma de 3188,6 mii lei la următoarele programe și subprograme :
 • La programul și subprogramul 0301 ( Exercitarea guvernării)

 –   660 mii lei / procurarea automobilelor de serviciu / cod ECO 281900,

 –   300 mii lei / remunerarea muncii persoanelor angajate prin decizia consiliului / cod ECO 281600,

 –   160 mii lei / acordarea ajutoarelor unice / cod ECO 272600,

 –   70  mii lei /cheltuieli pentru veteranii diverselor războaie la zilele de comemorare/ cod ECO 272600 – 40 mii lei, cod ECO 339110 – 30 mii lei,

 –   142 mii lei / diverse cheltuieli la instituțiile de educație timpurie / cod ECO 339110, după cum urmează gr. 1 – Andrieș suma de 50 mii lei, gr. 2 – Scufița Roșie sume de 50 mii lei, gr. 3 – Spicușor suma de 10 mii lei, gr. 4 – Poiana suma de 5 mii lei,  gr.5 –  Alunelul suma de 40 mii lei ;

 • La programul și subprogramul 8502 ( Dezvoltarea culturii)

 –   200 mii lei / pentru sărbătoarea “ Hramul satului” /

 –   800 mii lei /  servicii de proiectare la casa de cultură / cod ECO 319240;  

 • La programul și subprogramul 7502 (Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale )
 • 619,6 mii lei / procurarea materialelor de construcții / cod ECO 337110,
 • 200 mii lei / amenajarea teritoriului la gunoiște / cod ECO 222999;
 • programul și subprogramul 8814 ( învățământ extrașcolar )

   – 37 mii lei, / pentru achitarea contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii/ codul ECO 212100.

 1. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează Dna Perevoznic Diana – specialist principal la Primăria Costești. 

PROIECT 1/6

Cu privire la deschiderea unor conturi

În baza art. 24 nr. 1 al Legii privind finanțele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003 cu modificările ulterioare, art. 55, al. (5) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legii Bugetului de Stat pentru anul 2024,

CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

DECIDE:

 1. Se deschide cont in lei de acumularea mijloacelor  financiare pentru următoarele programe și subprograme:
 • La programul și subprogramul 0301 ( Exercitarea guvernării)
 • 142320 plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public,
 • La programul și subprogramul 8502 ( Dezvoltarea culturii)
 • 142310 încasări de la prestarea serviciilor cu plata,
 • La programul și subprogramul 6402 ( Dezvoltarea drumurilor)
 • 142310 încasări de la prestarea serviciilor cu plata,
 • La programul și subprogramul 8602 ( Sport)
 • 142310 încasări de la prestarea serviciilor cu plata.
 1. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează dna Perevoznic Diana – specialist principal la Primăria Costeşti.

PROIECT 1/7

Cu privire la deschiderea unor conturi

În baza art. 24 nr. 1 al Legii privind finanțele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003 cu modificările ulterioare, art. 55, al. (5) di Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legii Bugetului de Stat pentru anul 2024,

CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

DECIDE:

 1. Se deschide cont in lei la capitolul venituri, codul ECO 191420 pentru primirea finanțării de la ONDRL și Ministerul Mediului, la implementarea proiectelor, respectiv:
 • lucrări de reparație capitala a casei de cultura din s. Costești, r. Ialoveni, programa P1P2 / 8502 / – dezvoltarea culturii
 • lucrări pentru asigurarea cu sisteme de canalizare si epurare a apelor uzate, programa P1P2 / 7503 /  – aprovizionarea cu apa si canalizare.
 1. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează dna Perevoznic Diana – specialist principal la Primăria Costești.

PROIECT 1/8

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare.

În baza art. 14, alin. 1 al  Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind Administrația  Publică Locală, Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanțele publice, în temeiul Deciziei nr. 9/11 “Cu privire la aprobarea bugetului s. Costești în prima lectură” și  Deciziei 9/15“Cu privire la aprobarea bugetului s. Costești în a doua lectură” din 12.12.2023,

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI

        DECIDE:

 1. Se alocă din sursele bugetului local aprobat al satului Costești pentru anul 2024:
 • 35 394 lei  – procurarea artificiilor. ECO 339110 – procurarea altor materiale;
 • 25 833 lei – procurarea metalului pentru gr. Nr. 5 Alunelul.  Sursa ECO – 337110 procurarea materialelor de construcție;
 • 8 279,39 lei – achitarea datoriei pentru servicii cu mecanisme. Cod ECO 222999-servicii neatribuite altor alineate.
 • 55 200 lei achitarea datoriei pentru pietriș. Sursa ECO – 337110 procurarea materialelor de construcție;
 • 60 000 lei – achitarea brichetelor.  Sursa ECO 331110 – procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților
 1. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii contabilul șef, dna Borta Elena.

PROIECT 1/9

      Cu privire la schimbarea denumirii Casei de Cultură Costești.

      În conformitate cu prevederile art.14, alin.(1) din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, Legii culturii nr. 413 – XIV din 27 mai 1999, pct.3 din Regulamentul de organizare și funcționare a casei de cultură aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.83 din 22.02.2023,

CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

DECIDE:

 1. Se aprobă schimbarea denumirii Casei de Cultură în Centrul Cultural Multifuncțional Costești.
 1. Se pune în sarcina directorului Centrului Cultural Multifuncțional Costești, dna Parascovia Marandici, de a opera modificările necesare în legătură cu schimbarea denumirii în toate registrele publice;
 2. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se punea în sarcina primarului s. Costești, dl Ilie Ionaș.

PROIECT 1/10

Cu privire la inițierea creării Școlii Sportive „Costești”

În conformitate cu prevederile art.14, alin.(1) din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, Codului Educației, art. 7 din Legea nr. 330 – XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport, Regulamentului de organizare și funcționare a școlilor sportive aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.31 din 30.01.2023, având în vedere necesitatea antrenării copiilor, pregătirii sportive și obținerii performanțelor,

CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

DECIDE:

 1. Se aprobă inițierea creării Școlii Sportive „Costești”, sub forma unei subdiviziuni structurale a primăriei s. Costești;
 2. Se pune în sarcina primarului s. Costești, dl Ilie Ionaș, obținerea avizelor de la Ministerul Educației și Cercetării și de la Ministerul Finanțelor.

PROIECT 1/11

Cu privire la înaintarea proiectului ”Reparația capitală a Centrului Cultural Multifuncțional Costești” Programului Național „Satul European” ediția II, 2024.

În temeiul art. 14 alin. (1) și alin. (2) lit. j) și j2) și art. 29 alin. (1) lit. a), n) și y) și alin. (2) din legea nr. 436/2006 cu privire la administrația publică locală, ținând cont de avizul pozitiv al comisiilor consultative de specialitate,

CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

DECIDE:

 1. Se acceptă înaintarea proiectului de dezvoltare locală ”Reparația capitală a Centrului Cultural Multifuncțional Costești” Programului Național „Satul European” ediția II, 2024.
 2. Se împuternicește primarul satului Costești de a semna contractul de finanțare și alte acte necesare proiectului și directorul Centrului Cultural Multifuncțional Costești, dna Marandici Parascovia de a înainta dosarul de proiect către ONDRL.
 3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință OT al Cancelariei de Stat Chișinău și se publică în RSAL.

PROIECT 1/12

Cu privire la aprobarea participării primăriei

 1. Costești, r. Ialoveni la concursul de selectare a

Grupurilor de APL-uri în cadrul Proiectului MĂ IMPLIC

pentru perioada 2024 – 2027

În temeiul art. 14 alin. (1) și alin. (2) lit. j) și j2) și art. 29 alin. (1) lit. a), n) și y) și alin. (2) din legea nr. 436/2006 cu privire la administrația publică locală, ținând cont de avizul pozitiv al comisiilor consultative de specialitate,

CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

DECIDE:

 1. Se acceptă participarea primăriei satului Costești la concursul de selectare a Grupurilor de APL-uri în cadrul Proiectului MĂ IMPLIC, pentru perioada 2024 – 2027, conform formularului de aplicare prezentat (anexa nr. 1).
 2. Se aprobă declarația de angajament privind participarea la concursul de selectare a Grupurilor de APL-uri în cadrul Proiectului MĂ IMPLIC, pentru perioada 2024 – 2027 (anexa nr. 2) și se împuternicește dl Ilie Ionaș, primarul satului Costești, să o semneze din numele consiliului local.
 3. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui Ilie Ionaș, primarul satului Costești.
 4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință OT al Cancelariei de Stat Chișinău și se publică în RSAL.

PROIECT 1/13

Cu privire la casarea unor mijloace fixe

În conformitate cu prevederile art.14 alin.1 a Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind Administrația Publică Locală,  pct. 6-10 din Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500 din 12.05.1998, luând act de nota informativă prezentată de d-nul Țurcan Victor, președintele Comisiei de casare,

CONSILIUL SĂTESC COSTEȘTI

DECIDE:

 1. Se aprobă casarea bunurilor uzate raportate la mijlocele fixe conform listei:

Nr.

Instituția

Denumirea bunului

Ani in exploatare

Nr.

Unit

Prețul total, lei

1.     

Primăria Aparat

Laptop

2017

1

11751.00

Uzat complet

2.     

Primăria Aparat

Dulap cu etajere, negru

2010

1

800

 

 1. Se desemnează responsabili de monitorizarea şi executarea prezentei decizii dl Țurcan Victor – președintele comisiei de casare și Grigorita Zinaida – specialist în contabilitate la primăria Costești.

PROIECT 1/14

Cu privire la aprobarea Contractului colectiv de muncă pentru anii 2024-2027.

În temeiul art. 14 alin. (1) și alin. (2) lit. j) și j2) și art. 29 alin. (1) lit. a), n) și y) și alin. (2) din legea nr. 436/2006 cu privire la administrația publică locală, ținând cont de avizul pozitiv al comisiilor consultative de specialitate,

CONSILIUL SĂTESC COSTEȘTI

DECIDE:

 1. Se aprobă Contractului Colectiv de muncă pentru anii 2024-2027.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii i se atribuie primarului s.Costești, dlui Ilie Ionaș.

PROIECT 1/15

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a premiilor, ajutorului material, sporurilor de compensare și indemnizațiilor unice angajaților primăriei Costești pentru anii 2024-2027.

În temeiul art. 14 alin. (1) și alin. (2) lit. j) și j2) și art. 29 alin. (1) lit. a), n) și y) și alin. (2) din legea nr. 436/2006 cu privire la administrația publică locală, ținând cont de avizul pozitiv al comisiilor consultative de specialitate,

CONSILIUL SĂTESC COSTEȘTI

DECIDE:

 1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de acordare a premiilor, ajutorului material, sporurilor de compensare și indemnizațiilor unice.
 2. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii primarul satului Costești, dl Ilie Ionaș.

PROIECT 1/16

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea automobilelor de serviciu, aprobarea numărului-limită al autoturismelor și a parcursului limită anual.

În temeiul art. 14 alin. (1) și alin. (2) lit. j) și j2) și art. 29 alin. (1) lit. a), n) și y) și alin. (2) din legea nr. 436/2006 cu privire la administrația publică locală, ținând cont de avizul pozitiv al comisiilor consultative de specialitate,

CONSILIUL SĂTESC COSTEȘTI

DECIDE:

 1. Se aprobă Regulamentul privind utilizarea automobilelor de serviciu, aprobarea numărului-limită al autoturismelor și a parcursului limită anual.
 2. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii primarul satului Costești, dl Ilie Ionaș.

PROIECT 1/17

Cu privire la notificarea unor decizii

În baza art. 14, alin. 1 şi art.68  din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind Administrarea Publică Locală, în temeiul notificărilor nr.1304/OT4- 43 din 19.01.2024și nr. 1304/OT4- 44 din 19.01.2024, primite de la Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat,

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI

DECIDE:

 1. Se ia act de notificările primite de la Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat.
 2. Se abrogă Decizia nr.9/30 din 12.12.2023 ” Cu privire la schimbarea modului de folosință”.
 3. Se abrogă Decizia nr.9/25 din 12.12.2023 ”Cu privire la schimbarea modului de folosință”.
 4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință OT al Cancelariei de Stat Chișinău și se publică în RSAL.

PROIECT 1/18

Cu privire la examinarea unor cereri.

DISTRIBUIE

RAPORTEAZĂ O PROBLEMĂ

×